Legal – Sverige

Allmänna villkor – Viareal

Dessa Allmänna villkor uppdaterades senast den 2018-05-24.

Översikt

Dessa allmänna villkor gäller för den internetbaserade Virtual Reality-tjänsten ”Viareal” som nås via webbläsare och appstores (”Tjänsten”)

Information om oss

Tjänsten tillhandahålls av Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”). MTG Ltd finns registrerat i Storbritannien med adress 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi är en del av koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan ta del av Våra uppförandekoder på www.mtg.com.

Tjänsten står under den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcoms tillsyn. Ofcom reglerar det redaktionella innehållet i programtjänster som tillhandahålls on-demand. Detta inkluderar att säkerställa att vissa regler efterlevs. Dessa regler innehåller krav på att visst material inte får tillhandahållas till barn, förbjuder helt visst annat material (inklusive sådant material som sannolikt kan framkalla hat) och styr produktplacering i program samt sponsring av enskilda program eller tjänster.

Om du har klagat till Oss och är missnöjd med Vårt svar kan du skicka ett klagomål avseende någon av ovan angivna aspekter i våra on-demand tjänster till Ofcom genom att använda följande onlineformulär https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Vänligen notera att Ofcom är tillsynsmyndighet för redaktionellt innehåll i programtjänster som tillhandahålls on-demand. Reklam som sänds i samband med Våra Tjänster regleras av den brittiska tillsynsmyndigheten Advertising Standards Authority (”ASA”). ASAs klagomålsprocedur kan nås online på https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html eller via telefon (+44 020 7492 2222). Du kan också skicka ett klagomål till ASA via post på följande adress: Advertising Standards Authority, Mid City Place
71 High Holborn, London WC1V 6QT.

Eventuella frågor som rör tekniska problem, fakturering, installation eller marknadsföring
ska göras direkt till Oss på de kontaktuppgifter som finns i dessa Allmänna villkor.

Ytterligare information om Ofcom finns på www.ofcom.org.uk och om ASA på
www.asa.org.uk.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) reglerar förhållandet mellan Oss och dig när du använder Tjänsten. De allmänna villkoren är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och acceptera dessa allmänna villkor innan du börjar använda Tjänsten. Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa allmänna villkor och samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

Vi förbehåller Oss rätten att omedelbart stänga av ditt konto eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande om dessa allmänna villkor inte efterlevs. Brott mot dessa allmänna villkor kan utgöra brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet.

Cookies

Tjänsten använder så kallade cookies. Närmare information om cookies och användandet av dessa finns här https://viareal.in/se/legal

Personuppgifter

Vi behandlar information om dig i enlighet med Vår sekretesspolicy för Tjänsten:
https://viareal.in/se/legal

Tjänsten

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. Vi ger heller ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Du godkänner att Vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du godkänner vidare att Vi kan bestämma och ändra villkor och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du är införstådd med och godkänner även att (i) det är inte är tekniskt möjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att Vi inte kan lova att göra det; (ii) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan nyttjas; (iii) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel och oriktigheter; och (vi) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter som ligger utanför Vår kontroll.

Vi förbehåller oss även rätten att när som helst sluta tillhandahålla Tjänsten.

Åldersbegränsning

För att använda Tjänsten ska du ha fyllt 18 år.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll i Tjänsten är skyddat av svensk och internationell lag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad rätt att ta del av Tjänsten för ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att du inte:

 • kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 • laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig av något innehåll från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 • kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion, kryptering, annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt till Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig.

Brott mot dessa bestämmelser kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgängliga för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Brott mot denna bestämmelse kan även utgöra brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet.

Ansvarsbegränsning

Du godkänner att Vi inte ansvarar gentemot dig eller någon annan för förlust eller skada som kan hänföras till eller är förenad med dessa allmänna villkor eller användandet av Tjänsten. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, såväl direkta som indirekta skador. Vi tar heller inte något ansvar för förseningar eller felaktigheter i Tjänsten.

Besökarens ansvar och ersättningsskyldighet

Användande av Tjänsten ska alltid ske i enlighet med dessa allmänna villkor och tillämpliga lagar, förordningar samt etablerad praxis. Du ansvarar för de åtgärder som du vidtar när du använder Tjänsten och åtar dig att hålla Oss, Våra närstående bolag och samarbetspartners skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av dig eller uppkommer i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, lagar, eller tredje parts rättigheter.

Länkar

I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar inte för dess innehåll och funktioner. Vi ansvarar heller inte för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem. Vi kan heller inte bekräfta eller garantera uppgifter eller innehåll på andra webbplatser eller sådan information som tillhandahålls på Tjänsten och som hämtas från andra webbplatser så som t.ex. odds, statistik eller liknande.

Ändringar av allmänna villkor

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om de allmänna villkoren och att regelbundet ta del av dessa. Vi kommer informera dig om när de allmänna villkoren senast ändrades genom att i inledningen av dessa allmänna villkor ange när de senast uppdaterades. Vid varje väsentlig förändring av dessa allmänna villkor kommer vi dessutom informera dig genom att lämna tydlig information härom i tjänsten. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändring gjorts av dessa allmänna villkor anses du ha accepterat de ändrade allmänna villkoren. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller kan följa de allmänna villkoren får du inte använda Tjänsten.

Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta Våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, eller en del därav, till en tredje part.

Tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att du har en internetuppkoppling av viss kapacitet samt hårdvara och mjukvara som överensstämmer med Tjänstens tekniska specifikationer, som återfinns på http://viareal.in/se/tech. För bästa upplevelse av Tjänsten rekommenderas att du kontrollerar specifikationerna och uppdaterar hårdvara, mjukvara och inställningar i enlighet härmed. En del av innehållet i Tjänsten kommer dessutom att vara blockerat för mottagning utanför Sverige.

Du är införstådd med att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av nätverks-, ISP-, elektroniskt-, dator-, kommunikationsproblem eller fel, och att Vi inte ansvarar för av sådan överbelastning, problem eller fel.

Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Vårt säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten, eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserat på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakats av något som skäligen är bortom Vår kontroll.
Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa ska sådan bestämmelse inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor.

Kontaktuppgifter
Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande dessa allmänna villkor eller Tjänstens användning, vänligen kontakta Oss via:
compliance@viareal.in

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning
Dessa allmänna villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dem ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.
Om en tvist uppstår mellan Oss och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsidan nås via www.arn.se. Parterna har dock alltid rätt att väcka talan i allmän domstol.

Sekretesspolicy – Viareal

Denna Sekretesspolicy uppdaterades senast den 24 Maj 2018 och gäller från och med den 25 maj 2018.

Vi förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig och vi förbinder oss att skydda och respektera dessa.
Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra Allmänna villkor http://viareal.in/se/legal hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss. Vänligen läs igenom denna Sekretesspolicy noggrant så att du förstår vår inställning och vår behandling av dina personuppgifter och hur vi kan komma att använda dessa. Denna policy kan komma att ändras och alla ändringar och tillägg kommer att tillkännages längst ned i detta dokument tillsammans med information om vid vilket datum ändringarna genomfördes, så vänligen läs denna policy då och då.
Denna Sekretesspolicy gäller för den internetbaserade Virtual Reality-tjänsten ”Viareal” som nås via appstores (”Tjänsten”) samt via webbläsare (”Kringtjänst”). Genom att använda eller besöka Tjänsten och/eller Kringtjänsten intygar du att du har läst och förstått vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.
Personuppgiftsansvarig för Tjänsten och Kringtjänsten är MTG Technology AB (”MTG”) (tillsammans ”Oss”, ”Vår”  eller ”Vi”). MTG finns registrerat i Sverige med adress Box 17104, 104 62 Stockholm.

Personlig Information från dig som Vi kan samla in
Om du väljer att ansluta dig till Tjänsten genom att använda Tjänsten samlar Vi in några eller alla av de personuppgifter som anges nedan.

Personuppgifter som Vi kan samla in i Tjänsten:

 • IP-adress (denna sparas dock aldrig) (se vidare avsnitt om IP-adresser nedan)

Personuppgifter som Vi kan samla in i Kringtjänsten:

 • Vi kan komma att spara din korrespondensadress om du kontaktar Oss, under tiden det är nödvändigt för att korrespondera med dig;
  Den personliga information som Vi efterfrågar är nödvändig för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig.

Annan information som Vi kan samla in

Annan information vi kan samla in i Tjänsten:

 •  Amplitude – används som ett analysverktyg i syfte att samla in data kring hur anonyma användare använder tjänsten för att möjliggöra en bättre framtida Tjänst. Datapunkter vi kan samla in är t.ex antalet startade strömmar, genomsnittlig tittartid och startade strömmar per land. Datan vi samlar in sparas på servrar i och utanför EU tillsvidare. För mer information se: https://amplitude.com/behavioral-analytics-platform

Annan information vi kan samla in i Kringtjänsten:

Vi använder förstapartscookies och tredjepartscookies som en del av Kringtjänsten.Tredjepartscookies regleras av de respektive webbplatserna och är inte kontrollerade av oss. . Nedan anges de tredjepartscookies och förstapartscookies som Vi använder. Vissa av dessa cookies kan stängas av i webbläsarinställningarna medan andra endast kan stängas av på respektive webbplats enligt de instruktioner som ges där.

Förstapartskakor:

 • WordPress Wordfence Cookie: används för att säkerställa att användaren är en människa och inte en bot
  • wordfence_verifiedHuman (Session)
  • wfvt_1614852471 (Session)
 • Google Analytics- används som ett analysverktyg. För mer information se: https://www.google.com/analytics/
  • _ga (Permanent, lagrad 2 years)
  • _gat_UA-112148944-2 (Session)
  • _gid (Session)

Tredjepartskakor:

 • Facebook Analytics – används som ett analysverktyg. För mer information se: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • /tr/ (Pixel)
  • fr (Permanent, lagras i 3 månader)
 • Adobe Typekit – används för att korrekt visa fonter. För mer information se: https://www.adobe.com/se/privacy/policies/typekit.html
  • /p.gif (Pixel)

HUR RADERAR MAN COOKIES?
Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du kan stänga av eller radera samtliga cookies genom inställningar i din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies så kommer tyvärr inte Tjänsten att fungera. För mer detaljerad information om cookies kan du besöka www.pts.se/cookies.

Ip-adresser
Vi kan i Tjänsten samla in information om din IP-adress. Detta sker enbart i syfte för att säkerställa att de licenser Tjänsten lyder under efterlevs. Ingen IP-adress sparas utan raderas omgående efter användning av Tjänsten. Användningen av informationen

Vi kan använda informationen som Vi får av dig på följande sätt i syfte att uppfylla avtalet mellan oss:

 • För att försäkra oss om att innehållet på Tjänsten presenteras för dig och din enhet i enlighet med den lagstiftning och licenser som gäller för det land du befinner dig i;
 • För att svara på korrespondens från dig.
 • För att kunna utveckla Tjänsten och dess innehåll så att den bättre anpassar sig till vad användare efterfrågar beroende på marknad.

Vi kan också komma att dela med oss av dina uppgifter till andra företag inom MTG-koncernen eller utvalda tredje parter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

Var Vi lagrar dina personuppgifter
All information som du tillhandahåller Oss lagras på Våra säkra servrar eller servrar hos våra leverantörer.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om Vi gör Vårt bästa för att skydda dig kan Vi därför inte garantera säkerheten för din information. När Vi har fått tillgång till din information använder Vi noggranna metoder och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång till sådan information.

Uppgifter som Vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för Oss eller för någon av Våra leverantörer och som agerar utanför EES. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information
Vi kan, baserat på vårt legitima intresse, lämna ut dina personuppgifter till något annat företag inom MTG-koncernen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Företag inom MTG som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy. Du kommer inte få någon direktreklam utan att du aktivt godkänt att ta emot detta.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om Vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig:

 • Om Vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan Vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Vi, eller en väsentlig del av Våra tillgångar förvärvas av tredje part kommer personuppgifter om Våra kunder blir en av de överförda tillgångarna.
 • Om Vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, bestämmelse, rättsligt förfarande eller myndighets förfrågan eller för att verkställa eller tillämpa Våra Allmänna villkor, vilket inkluderar utredning av potentiella överträdelser. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och minska kreditrisker, upptäcka, förhindra eller på annat sätt angripa illegal eller misstänkt illegal verksamhet, brister i säkerheten eller tekniska problem.

Vi kan använda samlad information för att övervaka användandet av Tjänsten i syfte att hjälpa Oss att förbättra Tjänsten, och Vi kan tillhandahålla sådan samlad information till tredje parter, t.ex. innehållsleverantörer som Vi samarbetar med eller annonsörer. Denna samlade information innehåller inte personlig information.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt Oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), behandla kreditkorttransaktioner, tillhandahålla kundtjänster, samla in skuldanalyser och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av Tjänsten kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som Vi efterfrågar. Användningen av dina uppgifter som beskrivits under denna del sker på basis av lagkrav eller vårt legitima intresse att skydda och utveckla våra tjänster.

Tredjepartstjänster
Du kan dela innehåll på Tjänsten på sociala medier, t ex Facebook. Vi kan då samla viss information om ditt konto vilket kan användas på de sätt som beskrivs ovan. Vi är inte ansvariga för innehåll som kommer från tjänster som inte är Våra eller för information som du delar med eller skickar till dessa tjänster. Om du använder tredjepartstjänster bör du läsa deras egna sekretesspolicies för att kunna avgöra hur de får behandla information som de samlar in om dig.

Tillgång till andra webbplatser
Vid vissa tillfällen kan Tjänsten innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av Våra nätverkspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicies och att Vi inte påtar Oss något ansvar för deras policies. Var vänlig läs deras sekretesspolicies innan du anger någon personlig information på dessa webbplatser.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Var vänlig och kontakta Oss genom informationen som är angiven nedan om du vill utnyttja dessa rättigheter.

Förändringar i Vår sekretesspolicy
Alla framtida förändringar som Vi gör i Vår Sekretesspolicy kommer att anges på denna sida.

Kontakt
Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy välkomnas och sänds till:
compliance@viareal.in