Legal – Norge

Brukervilkår – Viareal

Sist oppdatert 2017-10-26

Generelt

Disse brukervilkårene gjelder for den internettbaserte Virtual Reality-tjenesten ”Viareal”, som er tilgjengelig via nettlesere og app stores (”Tjenesten”).

Informasjon om oss

Tjenesten tilbys av Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”). MTG Ltd er registrert i Storbritannia med adresse 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi er en del av konsernet Modern Times Group MTG AB.

Tilsyn med Tjenesten føres av det britiske tilsynsorganet Ofcom. Ofcom regulerer det redaksjonelle innholdet i tjenester som tilbys på forespørsel, herunder ved å påse at visse relger etterleves. Dette inkluderer krav om at visse typer innhold ikke skal gjøres tilgjengelig for barn, totalforbud mot visse andre typer inhold (inkludert innhold som er egnet til å oppfordre til hat) og regler for produktplassering i programmer og sponsing av enkeltstående programmer og tjenester.

Dersom du har klaget til Oss og ikke er fornøyd med Vårt svar kan du sende klage vedrørende forhold som nevnt over til Ofcom ved å anvende skjema på https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Vennligst være oppmerksom på at Ofcom er tilsynsmyndighet for redaksjonelt innhold i programtjenester som tilbys på forespørsel. Reklame som sendes i forbindelse med Våre Tjenester reguleres av den britiske tilsynsmyndigheten Advertising Standards Authority (”ASA”). Informasjon om ASAs klageprosess kan finnes på https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html eller via telefon (+44 020 7492 2222).Du kan også sende klage til ASA per post til følgende adresse: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6QT, Storbritannia.

Spørsmål som gjelder tekniske problemer, fakturering, installasjon eller markedsføring rettes direkte til Oss ved å bruke konaktinformasjonen som er angitt i disse generelle vilkårene.

Ytterlige informasjon om Ofcom finnes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.

Brukervilkår

Disse vilkår regulerer, sammen med de dokumenter det vises til i vilkårene, forholdet mellom Oss og deg som bruker av Tjenesten. Du må derfor gjøre deg kjent med disse Vilkårene før du begynner å anvende Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse Vilkårene, inkludert at Vilkårene når som helst kan endres av oss. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å umidellbart sperre din brukerkonto eller på annen måte forhindre fortsatt bruk dersom disse vilkårene ikke etterleves. Brudd på vilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar.

Cookies

Tjenesten bruker såkalte cookies. Informasjon om cookies og Vår bruk av disse finnes på https://viareal.in/no/legal


Personopplysninger

Vi behandler opplysninger om deg i henhold til våre Retningslinjer for personvern på https://Viareal.in/no/legal

Tjenesten

Tjenesten tilbys “som den er” og “som tilgjengelig”, og vi gir ingen garantier eller lovnader vedrørende riktigheten eller fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller annet materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten. Vi gir ingen uttrykkelige eller implisitte garantier for Tjenestens funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet.

Du godtar at vi kan oppdatere og endre Tjenesten fra tid til annen, og at vi kan fastsette og endre vilkår og begrensninger for Tjenesten og bruken av denne. Du forstår og godtar at (i) det ikke er teknisk mulig å tilby en fullstendig feilfri Tjeneste og at vi ikke kan love å gjøre det; (ii) at feil kan lede til at Tjensten er midlertidig utilgjengelig; (iii) at materialet du mottar når du bruker Tjenesten kan inneholde feil eller unøyaktigheter og (iv) at Tjenesten kan påvirkes av forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Vi forbehodler oss også retten til når som helst slutte å tilby Tjenesten.

Aldersgrense

Du må ha fylt 18 år for å bruke Tjenesten.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Tjenesten er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrenset lisens til å utnytte slike rettigheter som del av din bruk av Tjenesten for personlige og private formål (og ikke for noe kommersielt formål/i næringsvirksomhet) forutsatt at du ikke:

kopierer, publiserer, gjengir, leier ut, lisensierer ut, poster, utsender, distribuerer, sender eller på annen måte gjør innholdet i Tjenesten tilgjengelig for allmennheten eller gir andre rett til å gjøre dette;

laster ned og/eller videreformidler eller deler noe av innholdet fra Tjenesten eller krever betalt for tilgang til innhold hentet fra Tjenesten;

omgår, endrer, fjerner, utleder strukturen eller rekonstruerer, skaper avledede produkter av, tar fra hverandre, endrer Tjenesten eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som utgjør en del av Tjenesten.

Du oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller noe innhold på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som til vesentlig brudd på Vilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til Tjenesten eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med Vilkårene. Brudd på bestemmelsen kan også være straffbart og medføre erstatningsansvar.


Ansvarsbegrensning

Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes eller kan henføres til disse Vilkår eller bruk av Tjenesten. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i Tjenesten.

Brukerens plikter og erstatningsansvar

Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lovgivning og praksis. Du er ansvar for egen bruk av Tjenesten og aksepterer å holde oss, våre konsernselskaper og samarbeidspartnere og hver av disses styremedlemmer, tjenestemenn, agenter, oppdragstakere, partnere og ansatte skadesløs fra ethvert tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand) som skyldes eller oppstår i forbindelse med dine brudd på disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning eller din krenkelse av tredjeparters rettigheter.

Lenker og innhold fra andre nettsider og applikasjoner

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsider og/eller applikasjoner som vi ikke har kontroll med. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og vi kan derfor ikke påta Oss noe ansvar for dem eller for tap eller skader som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem. Vi kan ikke bekrefte eller garantere opplysninger eller innhold på andre nettsider applikasjoner eller informasjon i Tjenesten som hentes fra slike nettsider/applikasjoner, herunder odds, statistikk og annet.


Endring av brukervilkårene

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse Vilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når Vilkårene sist ble oppdatert i innledningen. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil vi i tillegg informere deg ved å legge ut tydelig informajson om dette i Tjenesten. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede Vilkårene. Dersom du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan etterleve brukervilkårene har du ikke anledning til å bruke Tjenesten.

Overdragelse

Vi har rett til når som helst å overdra Våre rettigheter eller forpliktelser etter avtalen eller deler av den til en tredjepart.


Tekniske forutsetninger for å benytte Tjenesten

For å kunne benytte Tjenesten kreven en internettilknytning av en viss kapasitet samt maskinvare og programvare som oppfyller Tjenestens systemkrav som kan finnes på https://viareal.in/no/tech . For å oppnå optimal brukeropplevelse på Tjenesten anbefaler vi deg å kontrollere systemkravene og oppdatere din maskinvare, programvare og lignenede slik at de er i samsvar med disse. Noe av innholdet i Tjenesten kan være blokkert for bruk utenfor Norge.

Du askepterer at muligheten for å bruke Tjenesten kan påvirkes av internettsvikt, andre nettverk, internettleverandører, elektroniske-, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller –svikter som Vi ikke har kontroll over, og at Vi ikke kan holdes ansvarlig for dette.


Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten

.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir Oss retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene utgjør sammen med Våre Retningslinjer for personvern og vår Cookie policy hele avtalen mellom deg og Oss, og erstatter alle eventuelle tidligere avtaler, både skriftlige og muntlige mellom deg og Oss.

Force majeure

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende ytelse, utilgjengelighet eller svikt i Tjenesten, eller for forsinkelser i overholdelse av disse vilkårene og betingelsene, dersom slik manglende ytelse,

utilgjengelighet eller svikt er resultatet av årsaker utenfor Vår rimelige kontroll.

Ugyldighet

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle anses for å være ugyldig eller ikke kunne håndheves, skal ikke denne bestemmelsen på noen måte innvirke på eller gjøre de resterende bestemmelsene ugyldige eller ikke-håndhevbare. Bestemmelsen skal fortsatt håndheves i den grad loven tillater.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av Tjenesten eller om disse vilkårene, kan du kontakte oss på: compliance@viareal.in

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Dersom det oppstår en konflikt mellom Oss og brukeren, skal partene først prøve å løse konflikten i minnelighet. Hvis slik enighet ikke oppnås, her begge parter rett til å få den prøvet for norske domstoler, som skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slike tvister.

PersonvernreglementViareal

Dette Personvernreglementet ble sist oppdatert 24/5 – 2017.

Vi er opptatt av å beskytte og respektere dine personvernrettigheter. Dette Personvernreglementet (sammen med våre Vilkår og de betingelser som det der refereres til samt vår cookie policy) utgjør grunnlaget for hvordan personopplysninger og annen informasjon som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss. Vennligst les dette reglementet nøye, slik at du forstår våre prinsipper og metoder for behandling av dine personopplysninger. Dette personvernreglementet kan komme til å endres, og endringer og tillegg vil gjøres kjent nederst i dette dokumentet sammen med informasjon om når endringer ble foretatt. Vi ber deg derfor om å lese dette reglementet med jevne mellomrom.

Dette personvernrgelementet gjelder for den internettbaserte Virtual Reality-tjenestenViareal”, som er tilgjengelig via nettlesere og app stores (”Tjenesten”). Ved å bruke eller besøke Tjenesten godtar du de former for behandling av personopplysninger og annen informasjon som beskrives nedenfor.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med Tjenesten er MTG Technology AB (”MTG”) (”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”). MTG er registrert i Sverige med adresse Box 17104, 104 62 Stockholm. Vi er en del av konsernet Modern Times Group MTG AB. Vår virksomhet drives etter og reguleres av svensk personvernlovgivning.

Opplysninger det kan være aktuelt å innhente fra deg

Dersom du kobler deg til Tjenesten ved å bruke eller besøke denne vil vi kunne samle inn noen eller alle av opplysningene som nevnt nedenfor.

Opplysninger vi kan innhente:

Øvrige opplysninger som ble avgitt da du tok i bruk Tjenesten eller etterspurte ytterligere tjenester. Vi vil også kunne be deg om opplysninger når du rapporterer et problem med vår internettside.

IP-adresse (se avsnittet om IP-adresser under)

Hvis du kontakter oss, vil vi kunne lagre den aktuelle korrespondansen.

Brukerinformasjon du oppgir i forbindelse med kundeundersøkelser (rangeringer, anmeldelser og annen informasjon), som det er valgfritt å besvare.

Detaljer knyttet til dine besøk på vår internettside, herunder men ikke begrenset til, datatrafikk, geografiske data, annen kommunikasjonsinformasjon samt hvilke tjenester du får tilgang til.

Vi innhenter også informasjon om din bruk av Tjenesten gjennom bruk av cookies og lignende teknologier. Du kan lese mer om dettehttps://viareal.in/no/legal.

Vi kan i tillegg samle inn informasjon om brukerog seervaner, som for eksempel:

Hva slags programmer du ser på.

Hvordan du bruker Tjensten, f.eks. gjennom å pause et program eller spole framover eller bakover.

I hvilken grad du lagrer programmer for å se dem senere.

I hvilken grad du hopper over annonser (der dette er mulig).

Med ”personopplysningermener vi i dette personvernreglementet informasjon som kan brukes til å identifisere

deg. Ikke-personlig informasjon er informasjon som ikke kan brukes til å identifisere en bestemt person. Vi kan samle inn, utlevere eller bruke ikke-personlig informasjon for ethvert formål.

Du kan velge å ikke oppgi noen personopplysninger når vi ber om dette, men de opplysninger vi ber om er vanligvis informasjon som er nødvdnig for at vi skal kunne tilby Tjenesten til deg. Dersom vi ikke får tilgang til de opplysninger vi har behov for vil vi ikke ha mulighet til å tilby Tjenesten.

Bruk av personopplysninger

Vi bruker opplysningene vi får av deg på følgende måter:

Til å sikre at innholdet fra vår Nettside er presentert på den mest effektive måten for deg og for din enhet.

Til å sende deg pushvarsler om innhold du abonnerer på.

Dersom du velger dette; å tillate deg å bruke vår applikasjon for sosiale medier (i tråd med dine egne sikkerhetsinnstillinger).

Til å gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer i Tjenesten.

Vi kan også bruke dine opplysninger, eller tillate medlemmer av MTG-gruppen eller utvalgte tredjeparter å bruke opplysningene, som videre spesifisert nedenfor (se punktet Utlevering av opplysningene dine).

Hvor vi lagrer personopplysningene

Alle opplysninger du gir oss blir lagret på våre sikre servere eller servere hos våre leverandører.

Overføring av informasjon via internett er ikke fullstendig sikker. Følgelig kan vi, selv om vi vil gjøre vårt aller beste for å beskytte deg, ikke garantere for sikkerheten til personopplysningene. Vi kan ikke påta oss ikke ansvar for eventuell urettmessig tilgang til opplysningene. All overføring av informasjon til Tjenesten skjer på egen risiko. Etter at vi har mottatt opplysningene dine, vil vi iverksette strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang.

Opplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Opplysningene vil også kunne bli behandlet av vårt eller leverandørers personell som arbeider utenfor EØS. Slikt personell kan blant annet ha som oppgave å fullføre dine bestillinger, behandle din betalingsinformasjon samt oppfylle støttetjenester. Ved å avgi dine personopplysninger, aksepterer du slik overføring, lagring og behandling. Vi vil ta alle nødvendige foranstaltninger for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med dette Personvernreglement.

Utlevering av opplysningene dine

Vi vil kunne utlevere dine personopplysninger til ethvert medlem MTG-konsernet, for at slike selskaper skal kunne gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi og de aktuelle selskapene vil kunne kontakte deg via e-post, post eller telefon. MTG-selskaper som får tilgang til dine personopplysninger vil følge personvernregler som tilsvarer dette personvernreglementet.

Vi vil forøvrig kunne utlevere dine personopplysninger til tredjeparter der vi har grunn til å mene at utleveringer er nødvendig:

Dersom vi kjøper eller selger virksomheter eller driftsmidler. I så fall vil vi utlevere dine personopplysninger til den potensielle selger eller kjøper av slike virksomheter eller driftsmidler.

Dersom Vi eller det vesentlige av Våre driftsmidler selges til en tredjepart, vil personopplysninger om Våre kunder være omfattet av de eiendeler kjøper erverver.

Dersom vi har en lovpålagt plikt til å fremlegge eller dele dine personopplysninger eller for å oppfylle enhver rettslig forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende våre vilkår og betingelser. Dette omfatter blant annet utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte

mot bedrageri og redusere kredittrisiko, oppdage, forhindre eller på annen måte motarbeide ulovlig eller mistenkt ulovlig virksomhet, sikkerhetsbrudd eller tekniske problemer.

Vi kan bruke innsamlet informasjon til å overvåke bruken av Tjenesten med det formål å hjelpe Oss til å forbedre Tjenesten, og Vi kan gjøre slik informasjon tilgjengelig til tredjeparter som f.eks. innholdsleverandører som vi samarbeider med eller annonsører. Denne informasjonen vil ikke innehgolde personopplysninger.

Vi vil også kunne benytte eksterne selskaper for å utføre tjenestervåre vegne. Dette inkluderer å tilby infrastruktur og IT- tjenester (herunder, men ikke begrenset til, lagring av data samt overvåking av streamingkvalitet), behandling av kreditt/debet-korttransaksjoner, å tilby kundeservice, kredittvurderinger, analyse og forbedring av data, behandling av kundeundersøkelser og å utføre andre statistiske analyser. I forbindelse med ytelsen av disse tjenestene kan disse selskapene ha tilgang til dine opplysninger. Vi gir ikke disse selskapene adgang til å bruke eller overføre dine personopplysninger utover for å yte tjenestene vi ber om å få utført.

Tredjepartstjenester

Du kan dele innhold i Tjenestensosiale medier som f.eks. Facebook. Vi kan da innhente visse opplysnigner om din brukerkonto som kan benyttes på de måter som er angitt over. Vi er ikke ansvarlig for innhold som kommer fra tjenester som ikke er Våre eller for informasjon som du deler med eller sender til slike tjenester. Dersom du anvender tredjepartstjenester bør du sette deg inn i disse tjenestenes personvernreglement for å kunne vurdere hvordan de vil behandle informasjonen du gir dem.

Tilgang til andre nettsider/applikasjoner

Tjenesten kan inneholde lenker til og fra nettsider som drives av Våre nettverkspartnere, annonsører og konsernselskapert. Dersom du følger en lenke til slike nettsider ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernreglementer og at Vi ikke påtar Oss noe ansvar for deres policies. Vennligst gjølr det kjent med deres personvernreglement for du oppgir personopplysningerslike nettsider.

Adgang til opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, og til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene.

Dersom vi behandler dine personopplysninger vil vi informere deg om:

Hvilke opplysninger som blir behandlet.

Kilden for innsamling av opplysningene.

Hvorfor behandlingen finner sted.

Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført.

Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår.

Vennligst bruk kontaktopplysningene angitt nedenfor, dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

Ip-adresser

Vi kan innhente opplysninger om datamaskinen din, herunder, hvis anvendelig, IP-adresse, operativsystem, type nettleser, hastigheten på forbindelsen samt din internettleverandør, for bruk til systemadministrasjon og for å kunne rapportere samlet informasjon til våre annonsører. Dette er statistiske data om våre brukeres nettbrukog mønstre, og identifiserer ikke enkeltpersoner.

Endringer i vårt personvernreglement

Enhver endring vi i fremtiden gjør i vårt Personvernreglement, vil bli lagt inn på denne siden.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende dette Personvernreglement er velkomne, og bør sendes til:
compliance@viareal.in

Besøk vår Cookie Policy for informajson om hvordan vi bruker cookies.