Legal – Danmark

 

Brugervilkår for Viareal

Disse vilkår er senest opdateret den 24. Mai 2018.

Oversigt
Disse brugervilkår (”Brugervilkårene”) gælder for den internet baserede virtual reality tjeneste ”Viareal” som tilgås via browsere og appstores (”Tjenesten”).

Information om os

Tjenesten stilles til rådighed af Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (”Os”, ”Vores” eller ”Vi”). MTG Ltd er registreret i Storbritannien med adressen 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi er en del af koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan læse Vores adfærdkodekser på www.mtg.com.

Tjenesten, inklusiv eventuelle reklamer, er underlagt de britiske tilsynsmyndigheder Ofcom og Advertising Standards Authority’s (”ASA”) tilsyn og regler. Ofcom regulerer det redaktionelle indhold i programmer, som udbydes on-demand. Dette betyder, at Tjenesten efterlever bl.a. reglerne om beskyttelse af mindreårige samt reglerne om produktplacering og sponsorering. ASA regulerer det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring et program.

Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i et program, der er tilgængelig på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til Ofcom via følgende online formular: https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring programmer på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til ASA online via: https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html. Telefon: 004402074922222 eller via post: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71, High Holborn, London WC1V 6QT.

Yderligere information om Ofcom findes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.

Spørgsmål vedrørende Tjenesten, teknik, faktura, markedsføring mv. skal ske direkte til Os via de kontaktoplysninger, du finder i disse Brugervilkår.

Brugervilkår

Disse Brugervilkår regulerer (sammen med de dokumenter, der henvises til heri) forholdet mellem Os og dig, når du anvender Tjenesten. Brugervilkårene er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Du skal læse og acceptere Brugervilkårene, inden du bruger Tjenesten. Ved at anvende Tjenesten accepterer du Brugervilkårene og samtykker i at efterleve dem. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ikke kan acceptere eller er ude af stand til at overholde vilkårene, må du ikke bruge Tjenesten.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at lukke din konto eller på anden måde forhindre fortsat
uautoriseret brug, hvis Brugervilkårene ikke efterleves. Overtrædelse af Brugervilkårene kan udgøre en ansvarspådragende handling og medføre erstatningsansvar.

Cookies

Tjenesten anvender såkaldte cookies. Nærmere information om cookies og anvendelsen heraf findes i Vores Cookiespolitik her: https://viareal.in/dk/legal

Persondata

Vi behandler information om dig i overensstemmelse med Vores Privatlivspolitik for Tjenesten, der findes her: https://viareal.in/dk/legal

Tjenesten

Tjenesten tilbydes som den er og afhængig af tilgængelighed. Vi garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​indholdet, information eller andre materialer, der gøres tilgængelig på eller via Tjenesten. Vi garanterer heller ikke hverken udtrykkeligt eller stiltiende Tjenestens drift, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed.

Du accepterer, at Vi løbende opdaterer og ændrer Tjenesten. Du accepterer også, at Vi løbende kan ændre betingelser og restriktioner for Tjenesten og dens anvendelse. Du forstår og accepterer endvidere, at (i) det ikke er teknisk muligt at levere en fejlfri service, og at vi derfor ikke kan garantere dette; (ii) fejl kan medføre at Tjenesten midlertidigt ikke kan anvendes; (iii) det materiale, du modtager, når du bruger Tjenesten, kan indeholde fejl eller unøjagtigheder; og (vi) at tjenesten kan være påvirket af omstændigheder uden for Vores kontrol.

Vi forbeholder Os ret til til enhver tid at ophøre med at levere Tjenesten.

Aldersbegrænsning

For at anvende Tjenesten skal du være minimum 18 år.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Tjenesten er beskyttet af dansk og international ret. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet eller indhold, der er en del af Tjenesten, er ejet eller licenseret af Os. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at få adgang til Tjenesten til din personlige og private brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke:

a) kopierer, offentliggør, reproducerer, udlejer, sender, overfører, distribuerer eller på anden måde stiller indholdet af Tjenesten til rådighed for offentligheden, eller bemyndige en anden person til at gøre det;

b) downloader, viderestiller eller deler indhold fra Tjenesten, giver adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at bruge Tjenesten;

c) omgår, modificerer, fjerner eller ændrer struktur eller rekonstruerer, skaber afledte produkter, ændrer Tjenesten eller på anden måde manipulerer sikkerhedsfunktion, kryptering eller anden teknologi eller software, som er en del af Tjenesten.

Ingen ophavsrettigheder eller andre rettigheder til Tjenesten eller ​dens indhold gives eller overføres på nogen måde til dig.

Overtrædelse af reglerne om immaterielle rettigheder vil altid blive anset for en væsentlig misligholdelse af Brugervilkårene, der giver Os ret til straks at suspendere adgang til Tjenesten for dig og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat overtrædelse af reglerne. Overtrædelse af reglerne om immaterielle rettigheder kan også udgøre ansvarspådragende adfærd og medføre erstatningsansvar.

Ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at Vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen anden for eventuelle tab eller skade, der kan tilskrives eller er forbundet med Brugervilkårene eller brug af Tjenesten. Denne ansvarsbegrænsning omfatter enhver skade, herunder både direkte og indirekte tab. Vi er heller ikke ansvarlige for forsinkelser eller unøjagtigheder i Tjenesten.

Brugerens hæftelse og ansvar

Brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med Brugervilkårene og gældende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for de handlinger, du foretager, når du bruger Tjenesten, og anerkender, at du vil holde Os, de øvrige selskaber i MTG-koncernen og Vores samarbejdspartnere skadesløse for ethvert tab, skade, krav, omkostning eller udgift, herunder sagsomkostninger, som forårsages af dig eller opstår i forbindelse med enhver misligholdelse af Brugervilkårene, lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Links

Tjenesten kan indeholde links til hjemmesider drevet af tredjemand. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sites og er ikke ansvarlig for indhold og funktioner. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af at bruge dem. Vi kan heller ikke garantere rigtigheden af oplysninger eller indhold på andre hjemmesider eller indhold, der downloades fra andre hjemmesider, såsom fx odds, statistik eller lignende.

Ændring af Brugervilkår

Vi kan løbende ændre Brugervilkårene og betingelserne for brug af Tjenesten. Du er forpligtet til løbende at holde sig opdateret om Brugervilkårene og eventuelle ændringer heri. Det fremgår til enhver tid øverst i Brugervilkårene, hvornår de senest er opdateret. Ved væsentlige ændringer i Brugervilkårene giver Vi dig endvidere besked ved tydeligt at oplyse om dette ved brug af Tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten efter ændringerne er foretaget, anses du for at have accepteret de ændrede Brugervilkår. Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller følge Brugervilkårene, må du ikke bruge Tjenesten.

Overdragelse

Vi kan helt eller delvist overdrage Vores rettigheder og forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til tredjemand.

Tekniske forudsætninger for at anvende Tjenesten

For at bruge Tjenesten skal du have en internetforbindelse med en vis kapacitet, samt hardware og software, der er i overensstemmelse med Tjenestens tekniske specifikationer, der kan findes her: https://viareal.in/dk/tech For den bedste oplevelse af Tjenesten anbefales, at du kontrollerer specifikationerne og opdaterer hardware, software og indstillinger i overensstemmelse hermed. Noget af indholdet i Tjenesten vil være blokeret for modtagelse uden for Danmark.

Du er indforstået med, at tilgængeligheden af ​​Tjenesten kan blive påvirket af overbelastning på internettet eller af netværks-, ISP-, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer eller fejl, og at vi ikke er ansvarlige for sådanne overbelastninger, problemer eller fejl.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Vores sikkerhedssystem eller på nogen måde teste Tjenestens sikkerhed.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, sætte ud af funktion, overbelaste eller forringe Tjenesten eller forstyrre andre brugeres brug af Tjenesten. Dette omfatter at sende materiale, der indeholder virus eller anden computerkode, filer eller programmer, der kan skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller udstyr, der er direkte eller indirekte er knyttet til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til computersystem, netværk, indhold eller oplysninger, der udgør Tjenesten eller det systemet, som Tjenesten er baseret på. Du må ikke forsøge at skaffe adgang til materiale eller oplysninger, der ikke er gjort tilgængelige eller mulige at tilgå via Tjenesten.

Overtrædelse af reglerne om sikkerhed anses altid som et alvorligt brud på Brugervilkårene, der giver Os ret til straks at gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat brug i strid med vilkårene.

Fuldstændig aftale

Disse Brugervilkår udgør sammen med Privatlivspolitikken hele aftalen mellem dig og Os og erstatter enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem parterne.

Force majeure
Vi har intet ansvar over for dig på grund af manglende opfyldelse eller manglende adgang til eller svigt i Tjenesten, eller forsinkelse med opfyldelsen af Brugervilkårene, hvor en sådan mangel på ydeevne eller utilgængelighed eller undladelse er forårsaget af forhold, der er uden for Vores rimelige kontrol.

Bestemmelsers ugyldighed
Hvis nogen bestemmelse i disse Brugervilkår bliver anset for ugyldige eller umulige at håndhæve skal sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af vilkårenes øvrige bestemmelser.

Kontaktoplysninger
Hvis du undrer dig over noget eller vil stille spørgsmål til Brugervilkårene eller Tjenestens anvendelse, kan du kontakte Os via: compliance@viareal.in

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og krav som opstår som følge af brug af Tjenesten skal bedømmes efter dansk ret med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Enhver tvist i relation til disse Vilkår eller brugen af Tjenesten skal i første omgang søges løst ved forhandling. Såfremt der ikke kan opnår enighed ved forhandling, skal tvisten afgøres ved de lmindelige danske domstole.

Privatlivspolitik – Viareal

Denne Privatlivspolitik blev opdateret senest den 23. maj 2018 og gælder fra den 25 maj 2018.
Vi forstår at dine personoplysninger er vigtige for dig, og vi forpligter os til at beskytte og respektere dem.
Denne Privatlivspolitik forklarer (sammen med vores brugervilkår https://viareal.in/legal-danmark/), hvordan vi behandler personlig information, som vi indsamler fra dig, eller som du giver til os. Læs venligst denne Privatlivspolitik omhyggeligt igennem, så du forstår, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor oplysningerne indsamles, og hvordan vi bruger dem. Denne politik kan blive ændret og alle ændringer og tilføjelser vil blive annonceret i bunden af dette dokument sammen med oplysninger om datoen for de ændringer, der foretages, så læs venligst denne politik fra tid til anden.
Denne Privatlivspolitik gælder for den internetbaserade Virtual Reality-tjeneste ”Viareal” som kan tilgås via appstores (”Tjenesten”) samt via browsere (”Browser”). Ved at anvende eller besøge Tjenesten og/eller Browser bekræfter du, at du har læst og forstået vores behandling af personoplysninger, som beskrives nedenfor.
Den dataansvarlige for Tjenesten og Browser er MTG Technology AB (”MTG”) (”Os”, ”Vores” eller ”Vi”). MTG er registreret i Sverige med adresse Box 17104, 104 62 Stockholm.
Personlige oplysninger fra dig, som Vi kan indsamle
Hvis du vælger at tilslutte dig til og anvende Tjenesten, indsamler Vi nogle eller alle af de personoplysninger, som er angivet nedenfor.
Personoplysninger som Vi kan indsamle i Tjenesten:
IP-adresse (denne gemmes dog aldrig) (se afsnittet nedenfor om IP-adresser)
Personoplysninger som Vi kan indsamle i Browser:
Hvis du kontakter Os, kan Vi gemme din korrespondance adresse, når det er nødvendigt for at kunne korrespondere med dig;
De personlige oplysninger, som Vi efterspørger, er nødvendig for, at Vi kan levere Tjenesten til dig.

Andre oplysninger som Vi kan indsamle
Andre oplysninger, som Vi kan indsamle i Tjenesten:

 • Amplitude – anvendes som et analyseværktøj til at indsamle data om, hvordan anonyme brugere bruger Tjenesten til at muliggøre en bedre fremtidig Tjeneste. Datapunkter, Vi kan indsamle, er for eksempel antallet af påbegyndte streams, gennemsnitlig visningstid og påbegyndte streams pr. land. De data, Vi indsamler, gemmes til sidst på servere i og uden for EU. For mere information, se: https://amplitude.com/behavioral-analytics-platform

Andre oplysninger, som Vi kan indsamle i Browser:

Vi anvender førstepartscookies og tredjepartscookies som en del af Browser. Tredjepartscookies er reguleret af de respektive hjemmesider og kontrolleres ikke af Os. Nedenfor er angivet de tredjepartscookies og førstepartscookies, som Vi bruger. Nogle af disse cookies kan være deaktiveret i browserindstillinger, mens andre kun kan deaktiveres på de respektive websites efter instruktionerne dér.
Førstepartscookies:

 • WordPress Wordfence Cookie: anvendes for at sikre, at brugeren er et menneske og ikke en robot
  • wordfence_verifiedHuman (Session)
  • wfvt_1614852471 (Session)
 • Google Analytics: anvendes som et analyseværktøj. For yderligere information se: https://www.google.com/analytics/
  • _ga (Permanent, lagres i 2 år)
  • _gat_UA-112148944-2 (Session)
  • _gid (Session)

Tredjepartscookies:

 • Facebook Analytics – anvendes som et analyseværktøj. For yderligere information se: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • /tr/ (Pixel)
  • fr (Permanent, lagres i 3 måneder)
 • Adobe Typekit – anvendes til korrekt visning af skrifttyper. For yderligere information se: https://www.adobe.com/se/privacy/policies/typekit.html
  • /p.gif (Pixel)

Hvordan sletter man cookies?

Du kan selv vælge om du vil acceptere at tage imod cookies eller ej. Du kan deaktivere eller slette alle cookies gennem indstillinger i din browser. Hvis du ikke vil modtage cookies, vil Tjenesten desværre ikke fungere. For mere detaljeret information om cookies, besøg www.aboutcookies.org.

IP-adresser
Vi kan i Tjenesten indsamle information om din IP-adresse. Dette sker kun med henblik på at sikre, at de licenser, Tjenesten er underlagt, efterleves. Ingen IP-adresse gemmes uden omgående at blive slettet efter brug af Tjenesten.

Anvendelse af oplysninger
Vi kan anvende oplysningerne, som Vi får af dig, på følgende måde med henblik på at opfylde aftalen mellem os:

 • For at sikre, at indholdet på Tjenesten præsenteres for dig og din enhed i overensstemmelse med lovgivning og licenser, som gælder i det land, som du befinder dig i
 • For at svare på korrespondance fra dig
 • For at kunne udvikle Tjenesten og dets indhold, så den bedre tilpasses til, hvad brugere efterspørger afhængigt af markedet

Vi kan også dele dine personoplysninger med andre selskaber i MTG koncernen eller udvalgte tredjeparter, hvilket er forklaret mere udførligt neden (se ”Videregivelse af dine oplysninger”).

Hvor gemmer Vi dine personoplysninger
Alle oplysninger, som du giver Os, gemmes på Vores sikre serverer eller serverer hos Vores leverandører.
Overførslen af information via internettet er imidlertid ikke fuldstændig sikker. Selvom Vi gør Vores bedste for at beskytte dig, kan Vi derfor ikke garantere sikkerheden for dine oplysninger. Når Vi har adgang til dine oplysninger, bruger Vi omhyggelige metoder og sikkerhedsforanstaltninger for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang til dine oplysninger.
Oplysninger, som Vi indsamler fra dig, kan blive overført til og lagret uden for det Europæiske Økonomiske samarbejdsområdet (”EØS”). De kan også behandles af personale, som arbejder for Os eller for nogen af Vores leverandører og som agerer uden for EØS. Ved at angive dine personoplysninger, accepterer du denne overførsel, lagring og behandling. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger, som er rimelige for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Videregivelse af dine oplysninger
Vi kan, baseret på vores legitime interesse, videregive dine personoplysninger til ethvert andet selskab i MTG koncernen, så disse selskaber kan levere information om varer og tjenester, som kan være af interesse for dig. Selskaber i MTG, som får adgang til dine personoplysninger, følger praksis som stemmer overens med denne Privatlivspolitik. Du vil ikke modtage direkte reklamer eller markedsføring, uden at du aktivt har samtykket til at modtage dette.
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, hvis Vi har rimelig grund til at tro at offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig:

 • Hvis Vi sælger eller køber nogen virksomhed eller aktiver, kan Vi muligvis videregive dine personoplysninger til den eventuelle køber eller sælger af sådan virksomhed eller aktiver.
 • Hvis Vi, eller en væsentlig del af Vores aktiver erhverves af tredjepart, vil personoplysninger om Vores kunder være en del af de overførte aktiver.
 • Hvis Vi er forpligtet til at offentliggøre eller dele dine personoplysninger for at overholde enhver lovbestemt forpligtelse, bestemmelse, retlig proces eller myndigheds anmodning eller for at håndhæve eller anvende Vores generelle vilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer for at forhindre svig og reducere kreditrisici, opdage, forhindre eller på anden måde angribe ulovlige eller mistænkte ulovlige aktiviteter, sikkerhedsmangler eller tekniske problemer.

Vi kan anvende aggregerede oplysninger til overvågning af brugen af Tjenesten for at hjælpe Os med at forbedre Tjenesten, og Vi kan levere sådanne aggregerede oplysninger til tredjepart, f.eks. indholdsleverandører, som Vi samarbejder med, eller annoncører. Denne samlede information indeholder ikke personlige oplysninger.

Vi kan også bruge tredjepartsvirksomheder til at udføre tjenester for Os, for eksempel til at levere infrastruktur og it-tjenester (herunder men ikke begrænset til overvågning af datalagring og overvågning af streaming-kvalitet), behandling af kreditkorttransaktioner, levering af kundeservice, indsamling af gældsanalyser og forbedring af data samt behandling af kundeundersøgelser og udførelse af andre statistiske analyser. I forbindelse med deres udførelse af opgaver for Os relateret til Tjenesten, kan disse virksomheder få adgang til dine oplysninger. Vi bemyndiger ikke disse virksomheder til at bruge eller videregive dine personlige oplysninger med undtagelse af formålet med at levere de tjenester, Vi anmoder om. Brugen af dine oplysninger som beskrevet under dette afsnit er baseret på lovkrav eller vores legitime interesse i at beskytte og udvikle Vores tjenester.

Tredjepartstjenester
Du kan dele indhold fra Tjenesten på sociale medier, som f.eks. Facebook. Vi kan derefter indsamle nogle oplysninger om din konto, som kan bruges på den måde, der er beskrevet ovenfor. Vi er ikke ansvarlige for indhold, der kommer fra tjenester, der ikke er Vores, eller for oplysninger, som du deler med eller sender til disse tjenester. Hvis du bruger tredjepartstjenester, bør du læse deres privatlivspolitikker for at vide, hvordan disse tjenester behandler oplysninger, de indsamler om dig.

Adgang til andre hjemmesider
Tjenesten kan i visse tilfælde indeholde links til og fra hjemmesider, der drives af Vores netværkspartnere, annoncører og datterselskaber. Hvis du følger et link til en af ​​disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker, og at Vi ikke påtager os noget ansvar for deres behandling af dine personoplysninger. Læs venligst deres privatlivspolitik, inden du giver dem dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder
Du har visse rettigheder i forholdet til Os. Hvis du vil udnytte nogle af dine rettigheder, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne i næste afsnit.

 • Ret til at få adgang til dine personoplysninger – ret til at en bekræftelse på og oplysninger om Vores behandling af personoplysninger om dig
 • Ret til at få berigtiget personoplysninger – ret til at få korrigeret fejlagtige personoplysninger
 • Ret til at få slettet personoplysninger – ret til at få slettet personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling – ret til at kræve behandling af personoplysninger begrænset, f.eks. hvis du modsætter dig oplysningernes rigtighed
 • Ret til at protestere mod behandling – ret til at gøre indsigelse mod behandling som baseres på legitime interesser, f.-eks. direkte markedsføring
 • Ret til dataportabilitet – ret til at kræve personoplysninger flyttes fra Os til en anden. Denne rettighed er begrænset til oplysninger, som du har givet til Os

Hvis du mener, at Vores behandling af dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, har du også ret til at klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed.
Kontakt Os venligst via nedenstående oplysninger, hvis du vil udnytte disse rettigheder.

Ændringer i Vores Privatlivspolitik
Alle fremtidige ændringer, som Vi foretager i Vores Privatlivspolitik, vil blive angivet på denne side.

Kontakt
Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne Privatlivspolitik er velkomne og kan sendes til compliance@viareal.in