Legal – Danmark

 

Brugervilkår for Viareal

Disse vilkår er senest opdateret den 26. oktober 2017.

Oversigt

Disse brugervilkår (”Brugervilkårene”) gælder for den internet baserede virtual reality tjeneste ”Viareal” som tilgås via browsere og appstores (”Tjenesten”).

Information om os

Tjenesten stilles til rådighed af Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (”Os”, ”Vores” eller ”Vi”). MTG Ltd er registreret i Storbritannien med adressen 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi er en del af koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan læse Vores adfærdkodekser på www.mtg.com.

Tjenesten, inklusiv eventuelle reklamer, er underlagt de britiske tilsynsmyndigheder Ofcom og Advertising Standards Authority’s (”ASA”) tilsyn og regler. Ofcom regulerer det redaktionelle indhold i programmer, som udbydes on-demand. Dette betyder, at Tjenesten efterlever bl.a. reglerne om beskyttelse af mindreårige samt reglerne om produktplacering og sponsorering. ASA regulerer det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring et program.

Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i et program, der er tilgængelig på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til Ofcom via følgende online formular: https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring programmer på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til ASA online via: https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html. Telefon: 004402074922222 eller via post: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71, High Holborn, London WC1V 6QT.

Yderligere information om Ofcom findes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.

Spørgsmål vedrørende Tjenesten, teknik, faktura, markedsføring mv. skal ske direkte til Os via de kontaktoplysninger, du finder i disse Brugervilkår.

Brugervilkår

Disse Brugervilkår regulerer (sammen med de dokumenter, der henvises til heri) forholdet mellem Os og dig, når du anvender Tjenesten. Brugervilkårene er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Du skal læse og acceptere Brugervilkårene, inden du bruger Tjenesten. Ved at anvende Tjenesten accepterer du Brugervilkårene og samtykker i at efterleve dem. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt ikke kan acceptere eller er ude af stand til at overholde vilkårene, må du ikke bruge Tjenesten.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at lukke din konto eller på anden måde forhindre fortsat
uautoriseret brug, hvis Brugervilkårene ikke efterleves. Overtrædelse af Brugervilkårene kan udgøre en ansvarspådragende handling og medføre erstatningsansvar.

Cookies

Tjenesten anvender såkaldte cookies. Nærmere information om cookies og anvendelsen heraf findes i Vores Cookiespolitik her: https://viareal.in/dk/legal


Persondata

Vi behandler information om dig i overensstemmelse med Vores Privatlivspolitik for Tjenesten, der findes her: https://viareal.in/dk/legal

Tjenesten

Tjenesten tilbydes som den er og afhængig af tilgængelighed. Vi garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​indholdet, information eller andre materialer, der gøres tilgængelig på eller via Tjenesten. Vi garanterer heller ikke hverken udtrykkeligt eller stiltiende Tjenestens drift, tilgængelighed, kvalitet, brugervenlighed eller sikkerhed.

Du accepterer, at Vi løbende opdaterer og ændrer Tjenesten. Du accepterer også, at Vi løbende kan ændre betingelser og restriktioner for Tjenesten og dens anvendelse. Du forstår og accepterer endvidere, at (i) det ikke er teknisk muligt at levere en fejlfri service, og at vi derfor ikke kan garantere dette; (ii) fejl kan medføre at Tjenesten midlertidigt ikke kan anvendes; (iii) det materiale, du modtager, når du bruger Tjenesten, kan indeholde fejl eller unøjagtigheder; og (vi) at tjenesten kan være påvirket af omstændigheder uden for Vores kontrol.

Vi forbeholder Os ret til til enhver tid at ophøre med at levere Tjenesten.


Aldersbegrænsning

For at anvende Tjenesten skal du være minimum 18 år.

Immaterielle rettigheder


Alt indhold på Tjenesten er beskyttet af dansk og international ret. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet eller indhold, der er en del af Tjenesten, er ejet eller licenseret af Os. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset ret til at få adgang til Tjenesten til din personlige og private brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke:

a) kopierer, offentliggør, reproducerer, udlejer, sender, overfører, distribuerer eller på anden måde stiller indholdet af Tjenesten til rådighed for offentligheden, eller bemyndige en anden person til at gøre det;

b) downloader, viderestiller eller deler indhold fra Tjenesten, giver adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at bruge Tjenesten;

c) omgår, modificerer, fjerner eller ændrer struktur eller rekonstruerer, skaber afledte produkter, ændrer Tjenesten eller på anden måde manipulerer sikkerhedsfunktion, kryptering eller anden teknologi eller software, som er en del af Tjenesten.

Ingen ophavsrettigheder eller andre rettigheder til Tjenesten eller ​dens indhold gives eller overføres på nogen måde til dig.

Overtrædelse af reglerne om immaterielle rettigheder vil altid blive anset for en væsentlig misligholdelse af Brugervilkårene, der giver Os ret til straks at suspendere adgang til Tjenesten for dig og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat overtrædelse af reglerne. Overtrædelse af reglerne om immaterielle rettigheder kan også udgøre ansvarspådragende adfærd og medføre erstatningsansvar.


Ansvarsbegrænsning


Du accepterer, at Vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen anden for eventuelle tab eller skade, der kan tilskrives eller er forbundet med Brugervilkårene eller brug af Tjenesten. Denne ansvarsbegrænsning omfatter enhver skade, herunder både direkte og indirekte tab. Vi er heller ikke ansvarlige for forsinkelser eller unøjagtigheder i Tjenesten.

Brugerens hæftelse og ansvar

Brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med Brugervilkårene og gældende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for de handlinger, du foretager, når du bruger Tjenesten, og anerkender, at du vil holde Os, de øvrige selskaber i MTG-koncernen og Vores samarbejdspartnere skadesløse for ethvert tab, skade, krav, omkostning eller udgift, herunder sagsomkostninger, som forårsages af dig eller opstår i forbindelse med enhver misligholdelse af Brugervilkårene, lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Links

Tjenesten kan indeholde links til hjemmesider drevet af tredjemand. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse sites og er ikke ansvarlig for indhold og funktioner. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af at bruge dem. Vi kan heller ikke garantere rigtigheden af oplysninger eller indhold på andre hjemmesider eller indhold, der downloades fra andre hjemmesider, såsom fx odds, statistik eller lignende.

Ændring af Brugervilkår

Vi kan løbende ændre Brugervilkårene og betingelserne for brug af Tjenesten. Du er forpligtet til løbende at holde sig opdateret om Brugervilkårene og eventuelle ændringer heri. Det fremgår til enhver tid øverst i Brugervilkårene, hvornår de senest er opdateret. Ved væsentlige ændringer i Brugervilkårene giver Vi dig endvidere besked ved tydeligt at oplyse om dette ved brug af Tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten efter ændringerne er foretaget, anses du for at have accepteret de ændrede Brugervilkår. Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller følge Brugervilkårene, må du ikke bruge Tjenesten.

Overdragelse

Vi kan helt eller delvist overdrage Vores rettigheder og forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til tredjemand.

Tekniske forudsætninger for at anvende Tjenesten


For at bruge Tjenesten skal du have en internetforbindelse med en vis kapacitet, samt hardware og software, der er i overensstemmelse med Tjenestens tekniske specifikationer, der kan findes her: https://viareal.in/dk/tech For den bedste oplevelse af Tjenesten anbefales, at du kontrollerer specifikationerne og opdaterer hardware, software og indstillinger i overensstemmelse hermed. Noget af indholdet i Tjenesten vil være blokeret for modtagelse uden for Danmark.

Du er indforstået med, at tilgængeligheden af ​​Tjenesten kan blive påvirket af overbelastning på internettet eller af netværks-, ISP-, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer eller fejl, og at vi ikke er ansvarlige for sådanne overbelastninger, problemer eller fejl.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Vores sikkerhedssystem eller på nogen måde teste Tjenestens sikkerhed.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, sætte ud af funktion, overbelaste eller forringe Tjenesten eller forstyrre andre brugeres brug af Tjenesten. Dette omfatter at sende materiale, der indeholder virus eller anden computerkode, filer eller programmer, der kan skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller udstyr, der er direkte eller indirekte er knyttet til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til computersystem, netværk, indhold eller oplysninger, der udgør Tjenesten eller det systemet, som Tjenesten er baseret på. Du må ikke forsøge at skaffe adgang til materiale eller oplysninger, der ikke er gjort tilgængelige eller mulige at tilgå via Tjenesten.

Overtrædelse af reglerne om sikkerhed anses altid som et alvorligt brud på Brugervilkårene, der giver Os ret til straks at gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat brug i strid med vilkårene.

Fuldstændig aftale

Disse Brugervilkår udgør sammen med Privatlivspolitikken og Cookiepolitikken hele aftalen mellem dig og Os og erstatter enhver tidligere skriftlig eller mundtlig aftale mellem parterne.

Force majeure

Vi har intet ansvar over for dig på grund af manglende opfyldelse eller manglende adgang til eller svigt i Tjenesten, eller forsinkelse med opfyldelsen af Brugervilkårene, hvor en sådan mangel på ydeevne eller utilgængelighed eller undladelse er forårsaget af forhold, der er uden for Vores rimelige kontrol.

Bestemmelsers ugyldighed

Hvis nogen bestemmelse i disse Brugervilkår bliver anset for ugyldige eller umulige at håndhæve skal sådan bestemmelse ikke påvirke gyldigheden af vilkårenes øvrige bestemmelser.

Kontaktoplysninger

Hvis du undrer dig over noget eller vil stille spørgsmål til Brugervilkårene eller Tjenestens anvendelse, kan du kontakte Os via: compliance@viareal.in

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og krav som opstår som følge af brug af Tjenesten skal bedømmes efter dansk ret med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Enhver tvist i relation til disse Vilkår eller brugen af Tjenesten skal i første omgang søges løst ved forhandling. Såfremt der ikke kan opnår enighed ved forhandling, skal tvisten afgøres ved de lmindelige danske domstole.

PrivatlivspolitikViareal

Denne Privatlivspolitik blev senest opdateret den 24 maj 2017.

Vi forstår, at beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtige for dig, og vi er forpligtet til at beskytte og respektere dem.

Denne Privatlivspolitik forklarer sammen med Vores Brugervilkår https://viareal.in/dk/legal og Cookiepolitik https://viareal.in/dk/legal hvordan vi behandler personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver Os. Læs venligst denne Privatlivspolitik omhyggeligt, så du forstår hvordan vi behandler og anvender dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken opdateres løbende, og alle ændringer og tilføjelser vil blive angivet øverst i politikken med information om hvilken dato, ændringerne gennemføres, så læs venligst løbende Privatlivspolitikken.

Privatlivspolitikken gælder for den internetbaserede virtual reality tjeneste Viareal, som kan tilgås via browsere og appstores (”Tjenesten”). Ved at anvende Tjenesten samtykker du til Vores behandling af personoplysninger, som beskrives nedenfor.

Tjenesten stilles til rådighed af MTG Technology AB (”MTG”) (tillsammenOs”, ”Vores”  eller ”Vi”). MTG er registreret i Sverige med adressen Box 17104, 104 62 Stockholm. Vi er omfattet af de danske regler om persondata.

Information vi indsamler fra dig

Hvis du anvender Tjenesten indsamler vi nogen eller alle de følgende personoplysninger om dig:

• oplysninger om tidspunktet for brugen af ​​Tjenesten eller anmodninger om yderligere Tjenester fra Os. Vi kan også anmode om oplysninger fra dig, når du rapporterer et problem med Tjenesten.

• IP-adresse (se afsnittet om IP-adresser nedenfor);

den korrespondanceadresse, du anvender, når du kontakter Os;

• brugeroplysninger, du giver til forskningsformål (vurderinger, anmeldelser, svar på forespørgsler og andre anmodninger), men som du ikke er forpligtet til at afgive;

• nærmere oplysninger om dine besøg på Tjenesten, herunder men ikke begrænset til datatrafik og lokaliseringsdata og andre kommunikationsdata, og de ressourcer, du har adgang til;

oplysninger om din brug af Tjenesten gennem cookies og andre lignende teknologier. Du kan læse mere om dette her https://viareal.in/dk/legal.

Vi kan også indsamle oplysninger om brugen eller seer-vaner såsom:

hvilken slags program du ser;

hvordan du bruger Tjenesten, for eksempel ved at holde pause i programmet eller spole frem eller tilbage;

hvis du lagrer programmer for at se dem senere eller

om du springe annoncer over (hvor muligt).

Med “personlige oplysninger” mener vi i denne Privatlivspolitik oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Ikke-personlige oplysninger er oplysninger, der ikke kan bruges til at identificere en person. Vi kan indsamle, bruge, overføre eller videregive ikke-personlige oplysninger til ethvert formål.

Du kan vælge ikke at videregive personlige oplysninger, men ofte er de personlige oplysninger, vi anmoder om, nødvendige for at Vi kan levere Tjenesten. Hvis Vi ikke har de oplysninger, Vi har brug for, vil Vi ikke være i stand til at levere Tjenesten.

Brug af information

Vi kan anvende information, som vi får af dig, på følgende måde:

• For at sikre at indholdet af Tjenesten præsenteres for dig og din enhed på den mest effektive måde.

Sende dig push-meddelelser med indhold, som du abonnerer på.

• For at tillade dig at bruge Vores applikation til sociale medier, hvor det er muligt, forudsat at du vælger det i dine sikkerhedsindstillinger.

• At give dig besked om ændringer i Tjenesten.

Vi kan også bruge dine data, eller tillade andre selskaber i MTG-koncernen eller udvalgte tredjeparter at bruge dine data som nærmere specificeret nedenfor (se Videregivelse af dine oplysninger).

Hvor opbevarer vi dine personoplysninger

Alle oplysninger, du giver Os, opbevaresVores sikre servere eller servere hos Vores leverandører.

Overførsel af oplysninger via internettet er dog aldrig helt sikker. Selvom vi gør Vores bedste for at beskytte dig, kan Vi ikke garantere sikkerheden af ​​dine oplysninger og er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang til dem. Al overførsel af oplysninger til Tjenesten sker din egen risiko. Når vi har fået adgang til dine oplysninger, bruger vi strenge praksis og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til oplysningerne.

Oplysninger, Vi indsamler fra dig, kan blive overført til og opbevaret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( “EØS”). De kan også blive behandlet af personale, der arbejder for Os eller for en af ​​Vores leverandører og handler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette personale kan arbejde med behandlingen af ​​din ordre og udførelse af supporttjenester. Ved at indtaste dine personlige oplysninger accepterer du denne overførsel, lagring og behandling. Vi vil træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at dine data bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til andre virksomheder inden for MTG-koncernen, således at sådanne virksomheder kan give oplysninger om varer og tjenester, der kan være af interesse for dig. MTG virksomheder, der har adgang til dine personlige data følger praksis, der stemmer overens med denne Privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjemand, hvis vi har grund til at tro, at videregivelse af oplysningerne er nødvendig:

• Hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, kan vi videregive dine personlige oplysninger til den potentielle køber eller sælger af en sådan virksomhed eller aktiver.

• Hvis vi, eller en væsentlig del af Vores aktiver opkøbes af tredjepart, vil personlige oplysninger om Vores kunder være en af ​​de overdragne aktiver.

• Hvis vi har en pligt til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse, regulativer, dom eller statslig anmodning, eller for at håndhæve eller anvende Vores vilkår og betingelser, herunder undersøgelse af mulige overtrædelser. Dette inkluderer udveksling af informationer med andre virksomheder og organisationer med henblik på at forebygge svindel og reducere kreditrisici, opdage, forhindre eller på anden måde forhindre ulovlig eller mistænkt ulovlig aktivitet, sikkerhedsbrister eller tekniske problemer.

Vi kan bruge samlede oplysninger til at overvåge brug af Tjenesten for at hjælpe Os med at forbedre Tjenesten, og Vi kan videregive sådanne samlede oplysninger til tredjemand, fx. indholdsudbydere, som vi samarbejder med, eller annoncører. Sådanne samlede oplysninger indeholder ikke personlige oplysninger.

Vi kan også bruge tredjeparter til at udføre tjenester for Os, for eksempel til infrastruktur og IT-tjenester (herunder, men ikke begrænset til datalagring og overvågning af streamingkvalitet), behandle kreditkorttransaktioner, levere kundeservice, indsamle gældsanalyser, forbedring af data, behandle kundehenvendelser og udføre andre statistiske analyser. I forbindelse med udførelse af disse opgaver kan tredjeparts virksomheder få adgang til dine oplysninger. Disse virksomheder må ikke bruge eller videregive dine personlige oplysninger til andre formål end til levering af de ydelser, vi har aftalt med virksomheden.

Tredjepartstjenester

Du kan dele indhold fra Tjenesten på sociale medier som Facebook. Vi kan indsamle visse oplysninger om din konto, som kan bruges på den ovenfor beskrevne måde. Vi er ikke ansvarlige for indhold, der kommer fra tjenester, der ikke er Vores, eller for oplysninger du deler med eller sende til disse tjenester. Hvis du bruger tredjeparts tjenester, bør du læse deres privatlivspolitikker så du ved, hvordan de behandler de oplysninger, de indsamler om dig.

Adgang til andre hjemmesider

Tjenesten kan indeholde links til og fra hjemmesider, der ejes af Vores netværkspartnere, annoncører og partnere.

Hvis du følger et link til en af ​​disse hjemmesider, bedes du bemærke, at disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for deres politik. Læs deres privatlivspolitikker før du indtaster personlige oplysningerdisse hjemmesider.

Adgang til information

Du har ret til at få adgang til oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger, vi har om dig, og rette eventuelle fejl i oplysningerne. Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, giver vi dig information:

Hvilke oplysninger der behandles.

Hvor oplysningerne er hentet.

Hvorfor behandlingen sker.

Hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, oplysningerne videregives til.

Vi leverer disse oplysninger gratis inden for en måned efter anmodningen, dog maksimalt gratis én gang hvert kalenderår. Kontakt Os ved hjælp af den e-mail adresse, der er angivet nedenfor, hvis du vil udnytte disse rettigheder.

IPadresser

Vi kan indsamle oplysninger om din PC eller mobile enheder, herunder, hvis sådanne oplysninger foreligger, din IP-adresse, operativsystem og browsertype, og forbindelsens hastighed og internettjeneste til systemadministration og rapportere de samlede oplysninger til Vores annoncører. Disse oplysninger behandles som statistiske data om brugernes aktiviteter på internettet og mønstre, som ikke kan identificere enkeltpersoner.

Forandringer i Privatlivspolitikken

Alle fremtidige ændringer af Privatlivspolitikken vil fremgå på denne side.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer og ønsker vedrørende denne Privatlivspolitik er velkomne og kan sendes til: compliance@viareal.in

Besøg også Vores Cookiespolitik for information om, hvordan vi anvender cookies.